Fosfaatrechten in de melkveehouderij, wat betekent dit voor u?

Na enkele onrustige maanden is er op hoofdlijnen duidelijkheid als het gaat om fosfaatrechten.

Maar wat betekent dit voor u als melkveehouder? Welke gevolgen heeft dit en welke kansen zijn er? De adviseurs van MKB Adviseurs Food & Agri inventariseren voor melkveehouders hoe ze er voorstaan. Bent u ook melkveehouder en wilt u weten hoe u ervoor staat? Neem dan contact op met een adviseur of stuur een e-mail naar .

Meer informatie over fosfaatrechten

Invoering van fosfaatrechten gaat gebeuren. Voor u als melkveehouder weer nieuwe regels erbij. Alle details zijn nog niet helder. Vanuit MKB Adviseurs bieden we alle hulp om ruimte voor bedrijfsontwikkeling te vinden. Deels kan dat door dit jaar actief te handelen. Deels ook door benutting van fosfaat centraal te stellen in de bedrijfsvoering. De brief van de staatssecretaris die er nu ligt, roept ook weer heel veel vragen op bij melkveehouders. Want er is nog veel onzekerheid over de exacte gevolgen voor uw bedrijf. Graag informeren wij u hierover.

Hoe is de situatie nu?

Welke regels rondom fosfaat heeft u nu mee te maken? De fosfaatrechten zijn een nieuwe beperking naast (en bovenop) de al eerder ingevoerde en aangekondigde regels:

 1. Gebruiksnormen, mestproductie en plaatsingsruimte
 2. Melkveefosfaatreferentie en mestverwerkingsplicht (Wet verantwoorde groei melkveehouderij of kortweg Melkveewet, van kracht vanaf 2015)
 3. Grondgebonden groei melkveehouderij (nieuwe Amvb moet ingaan vanaf 2016)
 4. Melkveefosfaatrechten (geplande ingangsdatum ook vanaf 2016).

De gevolgen van de laatste twee zijn voor veel melkveehouders op dit moment nog niet volledig is beeld.

Het systeem van productiebeperkende maatregelen biedt u daarnaast ook ontwikkelmogelijkheden door efficiëntiemaatregelen via de Bex en KringloopWijzer. Anderzijds brengt het – opnieuw – beperkingen, regels en administratieve lasten met zich mee en komt er een nieuwe quotumregeling bij in de vorm van fosfaatrechten.

En verder?

Samen met u kunnen we inventariseren hoe u er nu voor staat. Dan heeft u een beeld van de mogelijke gevolgen. Zeker als het bij u heel ongunstig zou uitpakken vraagt MKB Adviseurs Food & Agri aandacht voor uw situatie bij de overheid en sectorpartijen. Bovendien kan MKB Adviseurs Food & Agri u in een later stadium ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. U kunt hiervoor contact opnemen met MKB Adviseurs Food & Agri door te bellen naar 088-0182300 of stuur een e-mail naar .

Een onderdeel van de inventarisatie is uw bedrijfsvoering

Efficiënte bedrijfsvoering met een hoge benutting van fosfaat wordt de komende jaren belangrijker. Het gaat immers om een optimaal bedrijfsresultaat. Sleutelfactoren daarbij zijn meer melk per koe en per ha grond, minder jongvee en betere voeding.

Ook belangrijk in de inventarisatie zijn de eventueel gewijzigde omstandigheden na 1 januari 2015. Onderstaand treft u voorbeelden van eventuele wijzigingen. Zijn één of meer van deze voorbeelden voor u van toepassing? Dan is actie essentieel:

 • u bent (opnieuw) gestart met melken na 1 januari 2015, of u wilt dat nog gaan doen
 • u heeft een nieuwe (grotere) stal gebouwd
 • u heeft grond aangekocht met het oog op groei
 • u heeft een stal met lege plaatsen en bent van plan die de komende tijd in gebruik te nemen
 • u heeft na 1 januari 2015 opdracht gegeven heeft een nieuwe stal te bouwen
 • u bent bezig met het vergunning- en ontwerptraject voor een nieuwe stal
 • u heeft een bedrijf gekocht waar in 2014 geen melkvee gehouden werd, maar u wilt daar weer gaan melken
 • u heeft plannen de productie (sterk) te gaan uitbreiden na 2 juli 2015

Wat kunt u nu doen?

Bij stappen in bedrijfsontwikkeling is het vanaf nu zaak om rekening te houden met het nieuw in te voeren fosfaatquotum. Dat geldt zowel bij groei of aankoop van een bedrijf, als bij afbouwen of verkoop van het bedrijf.

Na de inventarisatie weet u hoe u ervoor staat, of u nog actie moet ondernemen en ook of er knelpunten zijn. Dat geeft overzicht en maakt duidelijk welke stappen u de komende tijd kunt of moet zetten om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen.

U kunt dan nadenken over optimale melkproductie binnen de randvoorwaarden. Concreet gaat het om jongveebezetting, melkproductie per koe en de benutting van fosfaat op uw bedrijf.

Wat zeker ook kan helpen is deelname aan Bex en de KringloopWijzer. Bent u al Bex-deelnemer dan is het raadzaam alsnog voor 2013 en 2014 de KringloopWijzer uit te werken. De Bex-resultaten kunt u alleen benutten door deelname aan de KringloopWijzer. Bent u nog geen Bex-deelnemer dat kunt u zich per 1 januari 2016 aanmelden.

Bijlage: Samenvatting voorgestelde regelgeving