Nederlands bedrijfsleven zwaar getroffen door Russische invoerverbod

Het Nederlandse bedrijfsleven is zwaar getroffen door het Russische invoerverbod. Gezien het feit dat dit invoerverbod het ondernemerschap in het algemeen en in het bijzonder de groene sectoren raakt, informeren wij u graag over de meest recente ontwikkelingen.

Op 18 augustus 2014 maakte de Europese commissie bekend dat er 125 miljoen zal worden uitgetrokken voor ondersteuning bij het uit de markt halen of niet oogsten van producten. Verder wordt er door vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector aangedrongen op het openstellen van een garantieregeling voor tijdelijke kredietbehoefte bij ondernemers als gevolg van de prijsval van hun producten. Bovendien worden retailers opgeroepen de prijsval niet te 'misbruiken'. Met de stichting 'Samen Sterk' tracht de sector de binnenlandse consumptie van groente en fruit te stimuleren, teneinde de gevolgen van de Russische importstop enigszins te verlichten.

De Russische sancties leiden hoe dan ook bij veel bedrijven tot acute financiële problemen. Met name ondernemers die verse producten direct aan de markt afleveren worden nu getroffen. Melkveehouders, fruittelers en varkens- en pluimveehouders en akkerbouwers kunnen in de loop van het jaar ook met de gevolgen te maken krijgen. Ondernemers dienen dus extra alert te zijn op de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering. Betalingsproblemen kunnen leiden tot vervelende juridische kwesties. Met name het niet voldoen aan betalingsverplichtingen aan de belastingdienst kan nare consequenties hebben. De belastingdienst biedt echter de mogelijkheid om deze betalingsonmacht te melden en hiermee aansprakelijkheidsrisico's te beperken.

Werktijdverkorting

Groentetelers, transportbedrijven en andere ondernemers die minder werk hebben als gevolg van de boycot en kunnen voor werktijdverkorting in aanmerking kunnen komen. De regeling werktijdverkorting is gisteren opengesteld.

Regeling werktijdverkorting een oplossing voor u?

Op het personele vlak kunnen de handelsboycots tot gevolg hebben dat uw afzet minder wordt waardoor het werk terugloopt en er een overbezetting aan personeel ontstaat. Het kabinet heeft daarom besloten dat ondernemers werktijdverkorting mogen gaan toepassen. Zij achten het onwenselijk dat, als gevolg van de korte termijn waarop aanpassingen moeten worden doorgevoerd, werknemers op straat komen te staan die enige tijd later weer volop ingezet kunnen worden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bestaande regeling werktijdverkorting hiervoor opengesteld.

Regeling werktijdverkorting

Heeft u te maken met een plotselinge vraaguitval dat niet tot het normale ondernemersrisico behoort? Dan kunt u een beroep doen op de bestaande werktijdsverkortingsregeling (WTV-regeling). Indien u als gevolg van de Russische sancties met plotselinge vermindering van uw bedrijfsactiviteiten gedurende tenminste 2 en maximaal 24 weken te maken heeft en deze vermindering ten minste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit per week beslaat, kunt u voor een individuele of een groep van werknemers bij het Ministerie van SZW een vergunning voor de werktijdverkorting aanvragen. De vergunning kan worden verleend voor 6 weken en nog driemaal worden verlengd, zolang de situatie voortduurt. Met de vergunning kunt u onder bepaalde voorwaarden voor uw werknemers voor de niet gewerkte uren een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Zorg dat u de aanvraag tijdig indient.

Heeft u als gevolg van de boycot een overbezetting aan personeel? Neem dan contact op met ons kantoor in Den Haag via telefoonnummer: 070-3490650 of via email: .